Tag Archive: dien tro

Feb 19 2012

Cách đọc điện trở theo vạch màu

Đối với các điện trở có giá trị được định nghĩa theo vạch màu thì chúng ta có 3 loại điện trở: Điện trở 4 vạch màu và điện trở 5 vạch màu và 6 vạch màu. Loại điện trở 4 vạch màu và 5 vạch màu được chỉ ra trên hình vẽ. Khi đọc các giá trị điện trở 5 vạch màu và 6 vạch màu thì chúng ta …

Permanent link to this article: http://www.nbbsite.com/2012/02/cach-doc-dien-tro-theo-vach-mau/

Page 1 of 11
Top